Договор оферты

Справжня оферта, є офіційною пропозицією ТМ «ABWEHR», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://abwehr.com.ua (далі -« Інтернет-магазин »).

Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає та оплачує обраний товар з обраними ним кольором та характеристикам

2. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість (ціна)  Товару  залежить від обраних характеристик та указана на сайті продавця

 2.2. Ціна товару змінюється виключно за згодою сторін і оформлюється відповідною додатковою угодою до даного Договору.

2.3. Оплата за товар здійснюється на умовах відтермінування платежу в готівковій або безготівковій формі.

2.4. Рекомендований авансовий платіж складає 30% від вартості товару. Решту платежу клієнт може оплатити під час отримання товару або під час відправлення товару, якщо форма оплати безготівкова

2.5. Сторони вправі своєю домовленістю змінити порядок, форму та види здійснення розрахунків за цим Договором.

3. СТРОК ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ 

3.1. Продавець зобов’язується передати товар Покупцю,а Покупець прийняти такий товар  в строк 10 (десять)  днів з дня підписання даного Договору сторонами, якщо інший термін не визначений у Додатковій угоді  до даного Договору.

3.2. Підтвердженням отримання товару є оформлена належним чином видаткова накладна. Право власності на товар у Покупця виникає з моменту отримання товару, що підтверджується належним чином оформленою видатковою накладною.

3.3. В момент приймання товару Покупець здійснює перевірку відповідності кількості та якості (комплектності товару). Підписана Покупцем видаткова  накладна  засвідчує, що товар Покупцем  перевірений, відповідає умовам Договору, кількості, якості, комплектності та недоліків не має. Тобто це означає, що Покупець претензій до Продавця з приводу умов Договору , кількості, якості та комплектності товару не має і в подальшому мати не буде. 

3.4. Товар передається Покупцю на умовах доставки Покупцю за рахунок Продавця на адресу Покупця, зазначену в даному Договорі (П. «Реквізити сторін та підписи»)., якщо інше не передбачено домовленістю сторін.

3.5. Доставка товару відбувається на адресу клієнта кур’єрскою  службою за рахунок продавця, за винятком часткової оплати (250 грн) покупцем

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

4.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.3. За порушення строків прийняття товару Покупець сплачує нараховану пеню, яка була нарахована за зберігання товару, на користь перевізника.

4.4. Незалежно від сплати неустойки Сторона, що порушила цей Договір, відшкодовує іншій Стороні заподіяні в результаті цього збитки без врахування розміру неустойки.

4.5. Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків, заподіяних неналежним виконанням зобов'язань, не звільняють Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго,  пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ, та безпосередньої дії таких обставин на Сторону, яка повинна виконати зобов'язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 60 днів, кожна із Сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше ніж за 20 днів до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин є документ, виданий уповноваженим органом.

5.2. У випадку дострокового розірвання даного Договору на підставі п. 5.1. даного Договору – Покупець в будь-якому випадку без виключення зобов’язаний оплатити за отриманий товар згідно даного Договору у порядку та строки, передбачені даним Договором.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту оплати покупцем  замовлення, а в частині зобов’язань, що виникли під час дії даного Договору - Договір діє до повного виконання Сторонами таких зобов’язань.

6.2. Сторони мають право змінити або розірвати даний договір за взаємною згодою, що оформлюється відповідною додатковою угодою.

6.3. Продавець має право достроково розірвати даний Договір, попередньо письмово повідомивши про це Покупця. Договір вважається розірваним 5 (п’ятий) день з  дня отримання такого повідомлення. Якщо Покупець не отримує таке повідомлення – Договір вважається припиненим на п’ятий день з дня направлення такого повідомлення.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. В іншому випадку спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Усі правовідносини, що пов'язані із визначенням прав та обов'язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим Договором, регулюються  цим Договором, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Покупець  не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди на те Продавця..

8.3. Будь-які зміни та доповнення за цим Договором є невід'ємною частиною цього Договору та мають юридичну силу лише у випадку їх письмового оформлення та скріплення підписами повноважних осіб і печатками.

8.4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.5.Сторони надають  згоду використовувати свої  персональні дані з метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року.

8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.